Вход за Корисници   
BG   

Видове възобновяема енерги ...

 

ВЕИ

Повечето възобновяеми източници на енергия директно или индиректно водят началото си от слънцето. Слънчевата енергия може направо да бъде използвана за отопление чрез слънчеви топлинни колектори или пък за производство на енергия от слънчеви панели. Слънцето предизвиква появата на вятъра, движението на вълните и растежа на биомаста. Вятърната енергия и енергията на морските вълни силно зависят от климатичните условия, които пък от своя страна зависят от слънцето. Слънчевата светлина е нужна за процеса фотосинтеза, чрез който всички растения (биомасата) нарастват. Така че слънчевата енергия индиректно може да бъде използвана за вятърните турбини, водната енергия, както и за системите за биомаса.
Геотермалната енергия произлиза от изначалното формиране на земята, от радиоактивното разпадане на минералите и от слънчевата енергия, поглъщана от земната кора. Тя може да бъде използвана за топлина и за производство на енергия. Приливната енергия, използвана за производство на електричество, е единствената форма на енергия, която води началото си директно от относителното движение на системата Луна-Земя . Приливогенериращите сили на Луната и Слънцето, комбинирани с въртенето на Земята около оста й, предизвикват приливите и отливите.

Биомаса

БИОМАСАТА е широко понятие, използвано за живи биологични материали, които могат да бъдат използвани като източници на енергия. Тя включва дървета, растения, водорасли, както и отпадъци от селскостопански или горски дейности и бита. Енергията, която се генерира от биомасата може да се използва за най-различни цели: за отопление, за производство на електричество или за горива за транспорта.

Слънчева енергия -фотоволтаици

ФОТОЕЛЕКТРИЧНИТЕ (ФЕ) ТЕХНОЛОГИИ генерират енергия чрез слънчевата светлина. Тайната на този процес е употребата на полупроводникови материали като силиция. Когато светлината попадне върху полупроводниковия материал от него се избиват електрони и се генерира електричен ток (EТ). Една ФЕ система не се нуждае от пряка слънчева светлина. Чрез нея може да се генерира енергия дори в облачен ден.

Слънчева енергия - когенерация

ИНСТАЛАЦИИТЕ, КОНЦЕНТРИРАЩИ СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ (CSP), или още наричани слънчево-топлинни системи, произвеждат електричество като концентрират слънчевата лъчиста енергия, превръщат я в топлинна, създават загрята до висока температура пара или газ, които от своя страна задвижват турбини или моторни двигатели. Големи огледала концентрират слънчевата енергия в една единствена линия или дори в точка. Образуваната топлина се използва за генериране на пара. Тази гореща, под високо налягане пара се използва за да задвижва турбини, които прозивеждат електричество.

Слънчева енергия - топлина

КОЛЕКТОРИТЕ НА СЛЪНЧЕВА ТОПЛИНА са базирани на изпитан с години метод. Слънцето загрява течност, която се намира в тъмен съд. Тази технология осигурява енергия за най-различни нужди: от топла вода за домакинството или за отопление, през загряването на басейни до базирани на слънцето системи за охлаждане на дома, индустриални процеси на загряване или обезсоляване на питейна вода.

Вятърна енергия

ВЯТЪРНАТА ЕНЕРГИЯ се превърна в най-бързо развиващият се източник на енергия в света. Различните турбини могат да генерират от няколко kW до повече от 7,000 kW. Най- големите са високи над 130 м. Една голяма вятърна турбина може да произвежда ел. ток за около 5 000 домове. През 2008 вятърната енергия е произвела електричество за 35 милиона домове в ЕС. Повечето турбини в момента оперират с хоризонтални оси и три равномерно раздалечени перки, закачени на ротор, чиято мощност се пренася до генератора. По-нататък произведеното електричество се отправя надолу по мачтата до трансформатор, а след това и към местната електрическа мрежа.

Геотермална енергия

ГЕОТЕРМАЛНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ използват естествената топлина на Земята, за да изпаряват вода или органични вещества. Съдадената пара по-натътък се използва, за да задвижи турбините, които произвеждат електричество. В Нова Зеландия и Исландия този метод се използва от десетилетия. В Европа технологията е още в експериментална фаза на развитие, но друг вид Геотермални системи за отопление са използвани широко. Тези системи се нуждаят от по-ниски температури и загрятата вода се използва директно. Значителен дял от енергията, от която се нуждае Европа може да се осигури от геотермална енергия.

Хидроенергия

ХИДРОЕНЕРГИЯТА е енергията на водата. Хидроелектричесвото е електроенергията, произведена чрез силата на водата, съхранявана в язовири. Водното налягане (създадено от тежестта на водата и гравитацията) форсира водата през витлата на турбината и така механичната енергия се превръща в електричество. Малките хидроенергийни съоръжения са разположени на реки и не се нуждаят от сериозно количество вода, огромни конструкции или големи диги и язовири.