Вход за Корисници   
BG   

ЕнерПлан

Пројекат

Платформа за енергетско планирање (Енерплан), je су-финансиран од стране Европске уније кроз Програм прекограничне сарадње  ИПА Бугарска–Србија. 

Водећи Партнер

Удружење  "Вива Пауталија"

Партнери

Општина Костинброд , Бугарска 

Општина Димитровград, Србија

Циљеви пројекта

 

Општи циљ пројекта је да промовише већу интеграцију прекограничне територије применом пакета мера везаних за енергетску ефикасности мера за планирање уравнотеженог и одрживог развоја у региону.

 

Специфични циљеви обухватају : 

1) Промовисање иновативних пракси у области енергетског планирања и сферама енергетске ефикасности општина и појединачних корисника (домаћинства);

 

2)  Прављење трансграничног система за праћење потрошње енергије на општинском нивоу

 

3) Генерисање информација и анализа енергетске потражње , њена производња и потенцијал за побољшање локалне енергетске комбинације;

 

4)Развој електронске платформе за одрживо локално енергетско планирање.

 

Дейности по проекта

• Структурисање тимова по пројетку, подела осноних функција, управљање и координација; 

 

• Припрема и организација процедура за спровођење јавних набавки;

 

• Истраживање најбољих пракси у енергетском планирању и енергетске ефикасности укључујући:

(1) Добре праксе у области енергетског планирања и мера за енергетску ефикасност;

(2) Методологија за помагање доношења решења за инвестиције и енергетско планирање; 

(3) Водич са саветима за домаћинства и општинско енергетско планирање и примена мера за енергетску ефикасност

 

• Монтажа инсталација за примену општинског мониторинга у општинама Костинброд и Димитровград;


• Мапирање тражења енергије, испорука и потенцијал за побољшање локалног енергестког микса;

 

• Испорука софтвера за енергетско планирање у општинама;


• Информатива кампања за популаеизацију платформе у Бугарској и Србији, укључујући и два семинара за демонстрацију платформе, њених алата, софтвера и др.


• Транспарентсност и визуализација;

 

Очаквани резултати

 

• 5% повећање обавештености локалних власти и домаћинстава по питању енергетске ефикасности;

• Разрађена електронска платорма ћ(специјализован интернет сајт), где ће најбоље праксе у области енергетског планирања и мера за енергетску ефикасност бити сакупљене, систематиѕоване и објављене.

• Истраживања / спроведена: (1) најбоље праксе; (2) оријентација / Методологија за помагање при доношењу решења за инвестиције и енергестко планирање; (3) Водич са саветима за домаћинства за енергетско планирање и примену мера за енергетску ефикасност;

• Два обучена енергетска менаџера за подршку општинама

• Организована два семинара (један у Бугарској и један у Србији) за демонстрацију платформе, алата и др.

 

Целева група                                       

Становници и менаџмент општинских зграда; Индивидуални потрошачи енергије (домаћинства); Фирме и бизнис структуре; Општине/општинске администрације; грађанске структуре из Бугарске и Србије – асоцијације, удружења у области енергетског планирања и увођења мера за енергетску ефикасност.